วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทั้ง 8 สถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา จากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบโล่รางวัล (IQA AWRD) ระดับยอดเยี่ยม และมอบเกียรติบัตร ให้แก่ สถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน