วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมแม่ฮ่องสอน และนายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 โรงเรียน ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งได้ชี้แจง เกี่ยวกับข้อราชจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และรวมถึง ข้อราชการจากกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน