วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาแม่ฮ่องสอน นายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 โรงเรียน ครั้งที่ 5/2565 ซึ่งได้ชี้แจง เกี่ยวกับข้อรายจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และรวมถึง ข้อราชการจากกลุ่มงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน