วันที่ 12 เดือน พฤษภาคม พศ2565 ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาแม่ฮ่องสอน นายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำานวยการกลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้บริหาร รองผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 8 โรงเรียน ครั้งที่ 4/2565 ได้แจ้งเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 และข้อราชการกลุ่มงาน ทั้ง 10 กลุ่มงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน