วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 9/2565 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 8 สถานศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมการประชุม เพื่อประชุมชี้แจงเกี่ยวกับข้อราชการต่างๆ รวมถึงประเด็นการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ