วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ส.ก.ส.ค จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน ธันวาคม 2566 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ส.ก.ส.ค จังหวัดแม่ฮ่องสอน