วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เพื่อปรึกษาหารือในคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดแม่ฮ่องสอน