วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการในการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือน ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน