วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุน (ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ รองประธาน นายวรวิทย์ ลืนคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการ นายกัณตินันท์ บุศแดง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ นางสาวนภานันท์ วินัยเยี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ กรรมการ นายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ นายธงชัย สาธมา พนักงานราชการครู กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ และนายอธิวัฒน์ พรหมเสริมสุข นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุน (ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน