วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายวีระ พุ่มไม้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ปี 2565 ร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้บริหาร รองผู้บริหารและคณะครู ที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน