วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมีคณะกรรมการลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้ง ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน