วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ