วันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ (กพด.) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้ อีกทั้งเดินเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในแต่ละรายการ ณ อาคารอเนกประสงค์ “บุญชูตรีทอง” โรงเรียนห้องศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน