วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นวิทยากร ในการบรรยายอบรมให้ความรู้ เพื่อขยายผลการทำระบบช่วยเหลือนักเรียนฯ โดยมีผู้เข้าอบรมคือเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาบึงกาฬ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ