วันที่ 27 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร และคณะครู ได้ลงพื้นที่ให้การต้อนรับนายศรันยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร