วันที่ 22 มิถุนายน 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ เป็นประธานประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการดำเนินการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (สัมภาษณ์) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษาและนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการ ณ อาคารนีลเศวต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ