วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ เพื่อให้การดำเนินการสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ หลังจากนั้น ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้เข้าสอบแข่งขัน ณ อาคารนีลเศวต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ