โครงสร้างการบริหาร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางสาววรินทร ปัดกอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : beewarin1006@gmail.com
Tel : 080-797-6929
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : dasusri24@gmail.com
Tel : 093-392-8667
นางสาวนริศรา บุญมาคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Email : boombiim27@gmail.com
Tel : 083-841-4693
นางสาวปิยะรม โสภาพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเสาวณีย์ ตระกูลพัดทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
นายรัฐพงษ์ อุประ
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
นางสาวจุฬาวรรณ กระจายทรัพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
นางสาววริษา วิทยาดีมาก
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา