วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และคณะ เข้ากราบนมัสการ พระสุมณฑ์ศาสนกิตต์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกราบสักการะพระธาตุดอยกองมู ณ วัดพระธาตุดอยกองมู พร้อมทั้งได้เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา ศาลเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก ศาลเจ้าแก้วเมืองมา ศาลเจ้าพ่อเมืองแข่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางเข้าสู่โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ และสำนักงานเขตพื้นที่ฯ กราบนมัสการหอพระพุทธ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน